عکس

موضوع : ازدواج در جهان روحی و ولادت     بسم الله الرحمن الرحیم ازدواج در جهان روحی و ولادت شودزموند گفته است که من در اثر پیامهای رسیده از ارواح میدانم که تجربه آنان از نزدیکی جسد و عقل دوجنس مخالف به هم (عشق روحی) متوقف نمی شود و آنها در این مورد از جسد اثیری خود با یک روش حکیمانه و عقلی استفاده میکنند. در حقیقت  ازداج در جهان روحی میان زن و مردی که یکدیگر را دوست دارند بوسیله ارتباط ارتعاشات موجی و هاله ای هر کدام از آنها با یکدیگر انجام میشود یعنی هر وقت زن و مرد کوکبی میخواهند با هم ازدواج کنند مانند ما از تماس جسد استفاده نمیکنند گرچه جسد اثیری دارند ولی از متصل ساختن ارتعاشات موجی خود و همچنین داخل کردن هاله حیاتی خود به ارتعاشات موجی و هاله طرف مقابل استفاده می کنند. آنها گفته اند خود این عمل یعنی ابتدا هم آهنگ ساختن و بعد انجام ملاسمه به میان ارتعاشات موجی و هاله های طرفین. فن بسیار ظریقی می باشد. به همین جهت است که ما در جهان روحی اگر نتوانیم از این عمل استفاده کنیم قطعا" ارتباط زناشوئی روحی ما پیشترفت میکند. و اگر نتوانستیم آن ارتباط مبدل به یاس و نومیدی می شود. من(شودزموند)این مطالب را به کمک روح راهنمایم که مصری هم بوده بنام(ردکلاد-فرعون قدیم مصر) به دست آورده ام. و فهمیده ام که موجودات جهان اثیری از لحاظ احساس خیلی دقیق تر و عمیق تر از ما هستند. بنابراین آنها لذت و رنج را عمیق تر از ما درک میکنند. پس مقصود از اتصال فیزیکی و مستقیم دو روح در جهان اثیری چیست؟ آیا باید معتقد باشیم که آنها با اتصال ارتعاشات موجی و هاله ای حیاتی جسد اثیریشان با هم آغوش می شوند یا اینکه بدین وسیله عقل وشخصیت یکدیگر را به هم پیوند می دهند؟ چون در این به هم پیوستن هر عاشقی نصف مکمل خود را در طرف مقابلش می بیند یعنی هر کدام از آن زن و مرد کوکبی احساس می کند که نیکه مکملی مجودش در وجود طرق مقابل است. چون ناموس فطرت هر کدام از آنها را برای دیگری انتخاب کرده است. دوستان خوب توجه کنید. ولی باید توجه کرد که اتصال فیزیکی دو روح زن و مرد در جهان ارواح آنطوری که از پیام خود آنها فهمیده ام مانند اتصال دو جسد گوشتی به هم نیست. که در روی زمین وجود دارد. بلکه اتصال آن دو به هم اثیری است. نظیر این اتصال اثیری در روز زمین هم هست. زیرا وقتی که ما در روی زمین برای هر دو عاشق جسد اثیری هم قائل باشیم(چنانکه هستیم) و میدانیم که این

/ 0 نظر / 6 بازدید